ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, огляди, хроніку наукового життя.

Проблематика: історичні науки (спеціальності: історія України, всесвітня історія, історія науки й техніки, архівознавство).

Вимоги до оформлення наукових статей для публікації  в збірнику наукових праць «Вісник аграрної історії»

Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам ВАК України до структури наукової статті Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття подається українською або іншими мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на дискеті, диску чи електронною поштою.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.

Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити:

  • прізвище, ініціали автора; 
  • назву статті; 
  • текст анотації (до 50 слів);
  • перелік ключових слів. 

Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану термінологію, а не маловідомі терміни і символи. Без вживання слів «У статті …» або «Стаття присвячена …».

Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».

Розташування структурних елементів статті

УДК                                                                                   Прізвище, ініціали, посада

                                                                  Назва статті

Анотація українською з переліком ключових слів

Текст статті

Список використаних джерел

ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою оригіналу. В переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».

Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою – М.Тард, Е.Фромм, К.Юнг, К.Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я, а потім прізвище вченого. Необхідно виокремлювати зарубіжних та вітчизняних дослідників.

Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти. 

Публікація здійснюється на платній основі – 35 грн. за 1 сторінку (14 кегль, 1,5 інтервал, анотації і список літератури включаються до загального обсягу статті). Про оплату статей обов’язково повідомити редакцію збірника. Оплату проводити лише після отримання від редколегії підтвердження про прийняття статті до друку. Статті надсилати на електронну пошту журналу: visnykai@gmail.com, або на електронну пошту відповідального секретаря: zhyvora@bigmir.net

Після видання збірника здійснюється розсилка авторських примірників компанією «Нова пошта». Статті приймаються українською, російською, англійською, польською мовами.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

У разі передруку посилання на «Вісник аграрної історії» обов’язкове.Збірник регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встановленим ВАК України.